Privātuma politika

Privātuma politikā SIA Trusted Latvia, reģ.nr. 40103839457, juridiskā adrese: Rēzeknes iela 42, Rīga, Latvija, LV-1073 (turpmāk – SIA Trusted Latvia), kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, ka SIA Trusted Latvia veic fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā Trusted Latvia rīcībā esošos Jūs personas datus.

Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā SIA Trusted Latvia apstrādā Jūsu personas datus.

Datu apstrādes kontrolieris: SIA Trusted Latvia
Reģistrācijas numurs: 40103839457
Adrese: Rēzeknes iela 42, Rīga, Latvija, LV-1073

Privātuma politikas ietvaros SIA Trusted Latvia apkopo un apstrādā personas datus.

1. Kādu informāciju mēs apkopojam?

SIA Trusted Latvia apkopo visus personas datus, kurus Jūs sniedzat SIA Trusted Latvia vai kurus SIA Trusted Latvia iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar SIA Trusted Latvia:

– Jūsu vārds, adrese un kontaktinformācija, tostarp e-pasta adrese un tālruņa numurs, kā arī jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas.

SIA Trusted Latvia var apkopot šo informāciju dažādos veidos. Piemēram, dati var būt iegūti no Jūsu pases vai citiem personu apliecinošiem dokumentiem, vai apkopoti, izmantojot Jūsu aizpildīto pircēja anketu. Mēs varam arī apkopot Jūsu personas datus no trešajām personām. SIA Trusted Latvia var pieprasīt informāciju no trešajām personām. Dati var tikt glabāti dažādās vietās, ieskaitot personāldaļas sistēmas, IT sistēmas tai skaitā ieskaitot e-pastu.

Jūsu personas dati var tikt izmantoti SIA Trusted Latvia uzņēmuma ietvaros iekšējiem administrēšanas mērķiem.

Savukārt Jūsu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām, iespējams, var notikt:

SIA Trusted Latvia nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams SIA Trusted Latvia likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā saistošie tiesību akti. Tāpat nepieciešamības gadījumā SIA Trusted Latvia var nodot Jūsu personas datus ārpus Latvijas Republikas citiem SIA Trusted Latvia uzņēmumiem, kas ir SIA Trusted Latvia sadarbības partneri.

Gadījumos, kad to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti, SIA Trusted Latvia var atklāt, piemēram, informāciju par Jūsu veiktajiem pirkumiem, saņemtajiem pakalpojumiem, Jūsu veiktajiem apmeklējumiem SIA Trusted Latvia mājaslapā www.averriga.lv kā arī citu informāciju par Jums.

Minētā informācija var tikt atklāta:

Tāpat gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā SIA Trusted Latvia var ciest zaudējumus, tad SIA Trusted Latvia ir tiesības vērsties tiesā, Valsts policijā, pie apdrošinātājiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

2. Kāpēc SIA Trusted Latvia apstrādā personas datus?

Mums ir jāapstrādā dati, lai sakontaktētos ar Jums. Iespējams, mums arī būs jāapstrādā Jūsu dati, lai noslēgtu ar Jums līgumu. Dažos gadījumos mums ir jāapstrādā dati, lai pārliecinātos, ka mēs izpildām normatīvajos aktos noteiktās prasība. SIA Trusted Latvia ir leģitīma interese par personas datu apstrādi sadarbības procesā. Iespējams, mums arī vajadzēs apstrādāt datus no pircējiem/sadarbības partneriem, lai atbildētu un aizstāvētu savas tiesiskās intereses prasījumu gadījumā.

3. Kam ir piekļuve datiem?

Jūsu informācija var tikt nodota uzņēmuma iekšienē, lai nodrošinātu darbības, kas saistītas ar pārdošanas un/vai īres/nomas darījumu organizēšanas procesu. Tas ietver SIA Trusted Latvia aģentus, ar kuriem ir noslēgts sadarbības līgums un IT nodaļas atbildīgajam darbiniekiem, ja piekļuve datiem ir nepieciešama viņu tiešo uzdevumu veikšanai.

4. Kā SIA Trusted Latvia aizsargā datus?

Mēs nopietni uztveram Jūsu datu drošību. Mums ir iekšēja politika un kontrole, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati netiek zaudēti, nejauši dzēsti, nepareizi izmantoti vai izpausti, un tiem nevar piekļūt personas, kurām nav piekļuves tiesību.

5. Cik ilgi SIA Trusted Latvia saglabāt datus?

SIA Trusted Latvia saglabās datus visu sadarbības laiku vai 6 mēnešus pēc attiecīgā sadarbības procesa beigām. Šī perioda beigās Jūsu dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

6. Jūsu tiesības

Kā datu subjektam Jums ir vairākas tiesības. Jūs varat:

Ja Jūs vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar info@averriga.lv. Ja Jūs uzskatāt, ka SIA Trusted Latvia nav ievērojusi Jūsu tiesības uz datu aizsardzību, Jūs varat iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Valsts datu inspekcijai.

7. Kas notiek, ja Jūs nesniedzat personas datus?

Ja Jūs neesat piekritis un atļāvis savu personu datu apstrādi noteikumos minētajam mērķim un apjomā, tad Jūsu dati tiks nekavējoties dzēsti no SIA Trusted Latvia  sistēmas, tiklīdz tie būs saņemti. Ja Jūs vēlaties atjaunināt vai papildināt savus datus, Jūs varat nosūtīt mums izmaiņas. Izmaiņas var nosūtīt, nosūtot uz e-pastu info@trsutedlatvia.lv. Pirms izmaiņu nosūtīšanas, Jums ir atkārtoti jāapstiprina šie noteikumi.